Praktikum Teknik Mediasi Progdi AS Jurusan Syariah

Praktikum Teknik Mediasi Progdi AS Jurusan Syariah STAIN Salatiga

Prodi AS Jurusan Syariah STAIN Salatiga mengadakan Praktikum Teknik Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, pada Senin, 26/11, dari 07.00-16.15, bertempat di Aula Kampus 2 Kembang Arum. Sebagaimana diketahui, dalam ranah hukum penyelesaian setiap perkara yang muncul dapat dilakukan melalui jalan persidangan dan non persidangan. Jalan persidangan adalah upaya penyelesaian perkara atau persoalan di depan hakim dengan berbagai tahapan yang cukup lama. Penyelesaian perkara dengan cara persidangan lazim bagi orang yang mampu dan cakap dalam hukum.

Cara penyelesaian perkara yang kedua adalah non persidangan atau tepatnya melalui mediasi. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian perkara di depan mediator dengan tahapan yang relatif lebih singkat. Cara penyelesaian perkara dengan mediasi kurang begitu lazim walaupun telah diatur melalui Perma no 1 tahun 1998. Perma tersebut berisi anjuran untuk penyelesaian kasus perdata sedapat mungkin diselesaikan melalui mediasi.

Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyyah(AS) Jurusan Syari’ah STAIN Salatiga sebagai salah satu penyelenggara pendidikan hukum tentunya mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan anak didiknya mampu dan ahli dalam bidang mediasi. Acara ini dipandu langsung oleh Ketua Prodi AS, Illya MUhsin,MA.(sg)